Kölsche Leeder ♢ NeschenSongs | Neschville
 

★ Paloma de Colonia ★

En Duuv is am kriesche wie e verstemmp Klavier
Aal Schruuv, sag woröm häs do dann et ärme Dier
Do sähs, do wörs avjewrack un ding Föß dun wih
Do häs keine Mot un kein Luss am Lääve mih

Vun Nippes bis Honolulu wörs do jefloge
In Cuba hätts do ding Hätz an d'r Rum verlore
In Chile, Schanghai, Tahiti hatts do Amoure ne Fisternöll
Jetzt sitz do in Elberfeld, bis dich am beduure

Düüvje kumm raff dich op
Loss uns zwei noch ens fleeje
In de Hüh un dann üvver der Rhing
Drei mol öm d'r Dom eröm

Düüvje kumm raff dich op
Dun nit lang üvverläje
Sin ding Föß och kapott
Woröm laufe - wenn du zwei Flüjel häs

Et Jlöck is für dich e Brütche, en aale Koosch
E Stöck Kies im Sod, et Eng vun ner Currywoosch
Do Jeck, jläuvs du denn et jöck nur die junge Lück
Et schmeck och mit dritte Zäng noch d'r zweite Plöck

Piazza San Marco, Rom, Sansibar, Sri Lanka
Zum dausendste Mol verzälls do vun Casablanca
Falde un Tränesäck jitt et och op Bali
Kumm schmieß ding Konzepte fott un ding Zyankali

Düüvje kumm raff dich op
Loss uns zwei noch ens fleeje
In de Hüh un dann üvver der Rhing
Drei mol öm d'r Dom eröm

Düüvje kumm raff dich op...
Worüm zu Foß noh Kölle jonn

Kölsch Lexikon
 • aal Schruuv aal Schruuv
 • Amoure Liebschaften frz.
 • beduure bedauern
 • Duuv, Düüvje Taube
 • Falde, Fald Falten
 • Fisternöll Verhältnis
 • Föß Füße
 • et jöck es juckt Verb: jöcke
 • Hüh Höhe
 • Koosch Kruste, Rinde z.B. Brot
 • Nippes Kölner Stadtteil
 • do sähs du sagst sagen
 • do wörs du wärst Verb: sin
 • Sod Gosse
 • Zäng Zähne
 • d'r zweite Plöck 2.Ernte nit mih janz esu jung

mehr kölsche Wörter im jroßeKölsch Lexikon

Noten Partition Score