Rhing-Delta Blues ♢ NeschenSongs | Neschville
 

★ Novemberblues ★

Wä jetz d'r Blues hätt - Dä hätt d'r Blues
Wä jetz kei Huus hätt - Dä hätt kei Huus
Wä jetz d'r Blues hätt - wä jetz kei Huus hätt
Oh that's too bad Novemberblues

Wä jetz im Rään steiht - Dä steiht im Rään
Wä keiner jään hätt -Hätt keiner jään
Wä jetz im Rään steiht - wä keiner jään hätt
Oh that's too bad Novemberblues

Wä jetz nix in d‘r Täsch hätt - Dä hätt nix in d'r Täsch
Wä jetz nix in d'r Täsch als wie en Fläsch hätt
Dä hätt nix in d‘r Täsch als wie ein Fläsch
Wä jetz nix in d‘r Täsch hätt - nix als wie en Fläsch hätt
Oh that's too bad Novemberblues

Wemm et jetz kalt is - Demm is et kalt
Wä ärm un alt is - Is ärm un alt
Wemm et jetz kalt is - wä ärm un alt is
C‘est vraiment triste Novemberblues

Wä et jetz wärm hätt - Dä hätt et wärm
Jet in de Därm hätt - Dä hätt jet in de Därm
Wer et jetz wärm hätt - jet in de Därm hätt
C‘est vraiment bon Novemberblues

Wä jetz d'r Blues hätt - Dä hätt d'r d'r Blues
Wä jetz kei Huus hätt - Dä hätt kei Huus
Wä jetz d‘r Blues hätt - wä jetz kei Huus hätt
Oh that‘s too bad Novemberblues

Wä ne Skorpion is - Is ne Skorpion
Wä nit synchron tick - Tick asynchron
Wä nit synchron is - nit Ton in Ton is
Weed aanjepiss Novemberblues

Kölsch Lexikon
  • aanjepiss angepisst
  • Fläsch Flasche
  • hätt hat Verb: hann
  • mäht macht Verb: maache
  • Rään Regen
  • Täsch Tasche
  • wer
  • wärm warm
  • weed wird Verb: wääde

mehr kölsche Wörter im jroßeKölsch Lexikon

Noten ∘ Partition ∘ Score: November Blues